RODO

25 maja 2018 09:51

Wdrożyliśmy standardy oparte o Ustawę „RODO”.

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Spełniając obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy:

1.Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest xCode Software Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul.Jawornicka 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643680, NIP 7642443808, REGON 365710641.

2.Inspektor ochrony danych osobowych:

W xCode Software Sp. z o.o. wyznaczyliśmy inspektora ODO, z którym można kontaktować się pod adresem:e-mail: maciej.wujec@xcodesoftware.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

3.Cel przetwarzania Państwa danych:

– zgoda Państwa na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

– zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem’Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)

· ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem/Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)

· marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest  niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

· w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

4.Czy podanie danych osobowych jest konieczne:

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie
będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

5.Czy Państwa dane są udostępniane innym podmiotom

· Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

· innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi  księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

6.Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7.Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

8.Przysługujące Państwu prawa:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu
  do treści swoich danych i ich sprostowaniausunięciaograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia
  danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.Korzystanie z praw:

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

10. Skargi:

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.